NVE gir ingen forlenget klagefrist for MTA-plan.

Multiconsult

Ingen forlenget klagefrist for MTA-plan

– Etter vår vurdering er det ikke særlige grunner til at klagefristen (på MTA-plan for Buheii) skal utsettes.

Publisert:
  • Bjørn Hoel

Dette skriver seniorrådgiver i NVE, Anne Johanne Kråkenes, som et svar til berørte parter av vindkraftverk på Buheii.

Ønsket forlengelse

Konkret dreide dette seg om ønsket å få forlenget klagefristen i forbindelse med godkjenning av detaljplan/MTA for Buheii vindkraftverk, til utgangen av januar 2020.

NVE påpeker selv at deres vedtak av 31. oktober 2019 kan påklages til Olje‐ og energidepartementet innen tre uker fra det tidspunktet underretningen kom fram eller klageren fikk kjennskap til vedtaket. Parter (som grunneiere, rettighetshaver og tiltakshaver) og andre med rettslig klageinteresse har rett til å klage på vedtaket.

– Ikke særlige grunner

– NVE kan i «særlige tilfelle» forlenge klagefristen. I henvendelsen av 11. november vises det blant annet til den kommunale behandlingen av innbyggerforslaget, samt at det må søkes om ny dispensasjon fra kommunen. Etter vår vurdering er dette ikke særlige grunner til at klagefristen skal utsettes. Vi minner om at det er konsesjonærens ansvar å påse at de har nødvendig tillatelser før byggingen av anlegget kan starte, påpeker NVE og fortsetter:

– Innen klagefristen er det tilstrekkelig med en kortfattet klage, hvor man informerer om hvilke vedtak som påklages. Begrunnelse for klagen, mer utfyllende informasjon kan ettersendes. Klageren har dessuten adgang til å komme med ytterligere begrunnelse og informere om nye omstendigheter helt frem til departementet har tatt en endelig avgjørelse i saken. NVE gjør oppmerksom på at dette er en prosessledende beslutning som ikke kan påklages.

Innen klagefristen er det tilstrekkelig med en kortfattet klage, hvor man informere om hvilke vedtak som påklages
Publisert:

Les også

  1. NVE godkjente MTA-plan for Buheii

  2. Nye innspill til Buheii Vindkraftanlegg

  3. Rådmann-forslag om å klage på MTA-plan