Fylkesmannen i Agder ser det bekymringsfullt at barnevern får færre bekymringsmeldinger under koronautbruddet sammenliknet med normalt. Illustrasjonsfoto.

SCANSTOCKPHOTO

Bekymret for barn og unge

I regjeringens statusrapport fra 29. april om sårbare barn og unges tjenestetilbud under koronapandemien, fremkommer det at de ikke har fått tilbudet de har rett på under pandemiens første fase.

Publisert: Publisert:
  • Malene Sørensen Lundberg

– Årsakene til endringene i tjenestene er omdisponeringer av personalressurser, smittevernrestriksjoner og redusert etterspørsel, skriver fylkeslege Anne-Sofie Syvertsen og seniorrådgiver Solveig Pettersen Hervik ved Fylkesmannen i Agder.

Årsakene til endringene i tjenestene er omdisponeringer av personalressurser, smittevernrestriksjoner og redusert etterspørsel.

Redusert tilgjengelighet

Blant svarene i rapporten, kommer det frem at i 12 av 19 kommuner (mangler svar fra seks kommuner) er tilgjengeligheten til helsestasjonen og skolehelsetjenesten redusert.

Nesten alle i disse tjenestene oppgir at de får færre henvendelser fra barn og unge.

Åtte kommuner svarer at de kun i noen grad følger opp utsatte barn og unge og familier som ikke møter til avtaler på helsestasjon og skolehelsetjeneste. En kommune svarer at de gjør dette i liten grad.

Helsestasjonen og skolehelsetjenesten i tre kommuner oppgir at de i liten grad samarbeider med andre tjenester for å fange opp utsatte barn og unge.

Tjenester i sju kommuner problematiserer selv at helsesykepleierne blir omdisponert, i forhold til hva som skal til for å komme tilbake til ordinær drift (i tillegg til åpning av skoler og så videre). Fire fastleger svarer at de nå følger dårligere opp barn og unge i familier knyttet til rus og psykisk helse.

– I seks kommuner oppgir leder av tjenestene at de har identifisert barn og unge som har behov for hjelp fra helsestasjon- og skolehelsetjenesten som ikke får det. Dette er bekymringsfullt, skriver Syvertsen og Hervik.

Bekymringsfullt

De aller fleste barnevernsledere fra kommunene i Agder svarer at de nå får færre henvendelser fra familier.

Grimstad, Kristiansand og Barnevern Sør svarer at det er vanskeligere å samarbeide med andre tjenester nå.

– Arendal, Lister, Froland og Setesdal barnevern svarer at de får færre bekymringsmeldinger under koronautbruddet sammenliknet med normalt. Dette er svært bekymringsfullt, lyder det fra fylkeslegen og seniorrådgiveren.

Videre formidler de at i fylkesmannens kontakt med kommunene og helseforetaket har det også kommet frem at flere barnekontakter beskriver at det har vært utfordrende å følge opp «barn som pårørende» slik de burde denne perioden, dette både av praktiske hensyn og at man i mindre grad har hatt fokus på denne sårbare gruppen i denne perioden.

Fylkesmannen i Agder ser det bekymringsfullt at barnevern får færre bekymringsmeldinger under koronautbruddet sammenliknet med normalt. Illustrasjonsfoto.

Tom Arild Støle

Fare

07. mai publiserte barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad en ny rapport om sårbare barn og unge, som anbefaler at alle tjenester for barn og unge åpnes uten unødvendig opphold og i tråd med grunnleggende smittevernstiltak.

Fylkesmannen ber kommunene sikre at de viktige støttetjenestene rundt barn og unge opprettholdes eller gjenopprettes til full drift slik at tilbudet fremstår som tilgjengelig og faglig forsvarlig for de som trenger det mest.

– Fylkesmannen i Agder er gjort kjent med at fortsatt er helsesykepleiere tatt ut av ordinær tjeneste og jobber med andre oppgaver. På den måten er det fare for at sårbare barn og unge ikke sikres den helsehjelp de har rett på.
Fylkesmannen ber kommunene sikre at de viktige støttetjenestene rundt barn og unge opprettholdes eller gjenopprettes til full drift slik at tilbudet fremstår som tilgjengelig og faglig forsvarlig for de som trenger det mest, avrunder Syvertsen og Hervik.

Publisert:

Les også

  1. Godt oppmøte på biblioteket

  2. Sommerstevnet likevel ikke avlyst

  3. Her er de nye reglene

  4. Dropper sommerstevne, men satser likevel