Det er det svenske selskapet Nordic Renewable Power AB som har overtatt eierskapet til Buheii Vindkraftverk.

Multiconsult

Solgt til svensk selskap

NVE har godkjent eierskifte av Buheii Vindkraftverk, som ble eid av Nordisk Vindkraft Norge AS. Ny eier er det svenske selskapet Nordic Renewable Power AB.

Publisert:
  • Bjørn Hoel

Opplysningene fremkommer i et notat fra NVE som er sendt Buheii Vindkraft,
Fylkesmannen i Agder og Kvinesdal kommune.

Notatet innledes slik: Buheii Vindkraft AS - vedtak om eierskifte. Vi viser til søknad av 18. november 2019 om godkjenning av ny eier av Buheii Vindkraft AS.

Det blir samtidig fastslått at Buheii Vindkraft er innehaver av anleggskonsesjon som sist ble gitt 1. desember 2017, for å bygge og drive Buheii Vindkraftverk i Kvinesdal kommune.

– I henhold til avtale av 9. juli 2019 ble 100 prosent av aksjene i Buheii Vindkraft AS avtalt overdratt fra tidligere eier Nordisk Vindkraft Norge AS til det svenske selskapet Nordic Renewable Power AB. Dette selskapet eies av det svenske selskapet Sweden Renewable Power (Holdings) AB, som igjen eies av det engelske selskapet Markbygden Investments (UK) Limited, som er en del av Green Investment Group, skriver NVE.

Dette selskapet eies av det svenske selskapet Sweden Renewable Power (Holdings) AB, som igjen eies av det engelske selskapet Markbygden Investments (UK) Limited, som er en del av Green Investment Group.

Godkjenner eierskifte

Videre fremgår det, i medhold av energiloven § 3-1, at Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) godkjenner eierskifte, under henvisning til søknad av 18. november 2019, Nordic Renewable Power AB som ny eier av Buheii Vindkraft AS.

NVE føyer til at anleggskonsesjon for Buheii vindkraftverk (av 1. desember 2017) videreføres i selskapet med ny eier på uendrede vilkår. Denne tillatelsen trer ikke i kraft før følgende vilkår er oppfylt:

Erklæring mellom kjøper og selgerne hvor partene bekrefter at transaksjonen er gjennomført. Og, det skal foreligge kopi av ny aksjeeierbok for Buheii Vindkraft AS som bekrefter at kjøper er innført som eier av aksjene i Buheii Vindkraft AS.

– Vi ber konsesjonær underrette grunneiere og rettighetshavere om tillatelsen. Underretningen skal etter forvaltningsloven gi opplysninger, blant annet om klageadgang, klagefrist og retten til å se sakens dokumenter. Vi ber derfor om at kopi av tillatelsen sendes grunneierne/ rettighetshaverne. Kopi av orienteringen skal sendes NVE, står det i brevet.

Vi ber konsesjonær underrette grunneiere og rettighetshavere om tillatelsen.

Kan påklages

Avgjørelsen kan påklages til Olje- og energidepartementet innen tre uker fra det tidspunkt underretningen er kommet fram til partene.

Brevet er undertegnet seksjonssjef i NVE, Arne Olsen og seniorkonsulent Grete Johnsen.

Publisert:

Les også

  1. – Konsesjonen står ved lag

  2. Om Buheii og blanding av kortene

  3. Kjeftbruk i Buheii-saken